29 maart 2021 | KvdN Beweegt

Spreken met God

Bidden is in gesprek gaan met God. Hem, als koning over ons leven, dingen vragen zoals: vergeving, leiding en genezing. We kunnen overal en altijd met God spreken. Maar als Hij onze gesprekspartner is, hoe goed kennen we Hem dan? En, wat zegt dat over de wederkerigheid in onze relatie?

Wanneer we dagelijks of wekelijks biddend in gesprek zijn met God, is het dan van belang dat we hem kennen? Daar lijkt het wel op in de Bijbel.

Een prachtig stuk uit de Bijbel. Een man die regelmatig met God sprak op een berg. Mozes. God liet zichzelf zien aan Mozes, we lezen het in Exodus 34. Mozes vraagt op de berg: ‘Laat mij toch uw majesteit zien.
En dat deed God, heel specifiek. Hij trok aan Mozes voorbij en sprak de volgende woorden uit vanaf vers 6:

‘De HEER! DE HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die aan duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’

Mozes mocht God niet alleen zien met zijn ogen, ook zijn eigenschappen leren kennen met zijn oren. God verteld hem, Hij is: liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Een liefdevolle en waarheidsgetrouwe God.

Deze eigenschappen zijn voor ons als Christenen dé eigenschappen van God. En Mozes kende ze heel goed. Ze komen in de relatie tussen Mozes en God telkens naar voren.
Wanneer God de Israelieten wil straffen voor hun zonden, in Exodus 32: 11-14, herinnert Mozes God aan twee dingen: Gods eigenschappen (genade) en Zijn plan met de wereld. Mozes spreekt tot God over zijn beloftes aan de voorvaderen, dat God ze zou bewaren. Een rechtvaardige God zal die beloften toch altijd nakomen?

En we lezen in vers 14: Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.

Nog meer personen uit de Bijbel die de eigenschappen en de wil van God goed lijken te kennen:

Joël 2:12-13: Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

Jona 4:2: Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

Ons gesprek met God.
Wanneer we dagelijks of wekelijks spreken met God, is het dan belangrijk dat we God kennen? Absoluut. Om bij Hem te komen met onze vragen, onze moeilijkheden en onze dankbaarheid, is het van belang om Hem te (leren) kennen.

Want als je God kent, zoals Mozes, Jona en vele anderen, zul je weten wat je kunt bidden en hoe je met God kunt meewerken in Zijn koninkrijk net als Mozes.

Natuurlijk kijken we in deze tijd rond Pasen ook naar Jezus zijn gebed. Zijn gesprekken met de Vader. Als iemand Gods eigenschappen en plannen met de wereld moet kennen, is het Jezus wel. Zijn eigen zoon!

Jezus wist wat er stond te gebeuren. Hij kende niet alleen zijn Vader, maar kende de geschriften ook goed.

Toen hij in Getsemane bad tot zijn Vader zei Hij: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’

En toen Jezus aan het kruis hing, vol fysieke pijn van de mishandelingen en geestelijke pijn van verraad en vernedering zei Hij tegen zijn Vader: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lukas 23:34)

De uitspraken van Jezus waren niet alleen op basis van het kennen van Gods eigenschappen, maar ook het kennen van Gods woord. Met het vragen van vergeving voor de mensen om Hem heen sprak Hij de vervulling uit van Jesaja 53:12: ‘Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.’

En met het vragen om vergeving van de zondaren herinnerde Hij zijn Vader aan zijn genadige eigenschap.

Het kennen van God zorgt voor een goed gesprek. Snappen welk plan God met de wereld heeft en welke eigenschappen Hij heeft zorgt ervoor dat we goed kunnen samenwerken en samen kunnen spreken.
Natuurlijk moeten we God leren kennen, dat wil Hij ook.

Hoe kan dat? Lees de Bijbel! Echt, het is niet alleen een boek met mooie verhalen, het spreekt en leeft. Lees het door en ontdek zo wie God is! Als je leest en bidt, wees dan ook een tijd stil. Laat God tot je spreken. Stel jezelf de vraag: wat zegt het Bijbelgedeelte over de eigenschappen van God?

In de Bijbel lees je welk plan God met deze wereld heeft én welke eigenschappen God heeft. Want die kom je telkens weer tegen in de boeken van de Bijbel.

Zet voor jezelf die bril van kennis van God op, zodat je gesprek met God verrijkt wordt.

Pastor Clementine Koper
Haarlem

KvdN Beweegt

Geef een reactie